Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Fuglebjerg - Sandved Pensionistforening.

 

§1.  Foreningens navn er Fuglebjerg - Sandved Pensionistforening med hjemsted i Næstved Kommune.

 

§2.  Formål.

a.  Foreningens formål er at samle pensionister om aktiviteter af oplysende, kulturel og social art.

b.  Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål. 

 

§3Medlemskredsen.

Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension samt enhver der er fyldt 60 år.

 

§4.  Generalforsamlingen.

a.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Den afholdes hvert år i april måned og bekendtgøres mindst 14 dage før den afholdes ved mindst en annoncering i vort medlemsblad eller ved skriftlig indkaldelse til hvert enkelt medlem.

b.  På generalforsamlingen vælges en referent til at skrive referat af generalforsamlingens forløb. Referatet underskrives af dirigent og referent.

c.  På generalforsamlingen vælges bestyrelsen, der består af 7 medlemmer, som vælges  for 2 år ad gangen. Der vælges 3 medlemmer i lige år og 4 medlemmer i ulige år. Desuden vælges 2 suppleanter for 2 år ad gangen og afgår skiftevis hvert andet år. Ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter for 2 år ad gangen og som afgår skiftevis hvert andet år samt en bilagskontrollantsuppleant, som er på valg hvert år.

d.  Alle valg og beslutninger vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen og på generalforsamlingen. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

e.  Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal. Særlige regler gælder for vedtægtsændringer, udmeldelse og opløsning.

f.  Vedtægtsændringer skal varsles ved indkaldelse til generalforsamlingen og kan vedtages med 3/4 flertal på generalforsamlingen.

 

§5.  Dagsorden.

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning til godkendelse.

5. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.

6. Bestyrelsens samt indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Valg til bestyrelsen 3 medlemmer i lige år eller 4 medlemmer i ulige år.

9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen for 2 år.

10. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år.

11. Valg af en bilagskontrollantsuppleant for 1 år.

12. Eventuelt (forskelligt kan drøftes men ikke vedtages).

Indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 14 dage før                generalforsamlingen afholdes.

 

§6.  Ekstraordinær generalforsamling.

a.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst  25% af medlemmerne forlanger det og skriftligt motiverer det forslag, som de ønsker behandlet og som skal være indsendt til formanden mindst 1 måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes afholdt.

b.  Indkaldes som ved ordinær generalforsamling.

c.  Forslaget må ikke indeholde emner, som er i strid med foreningens formålsparagraf. (§2)

d.  Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§7.  Bestyrelsens beføjelser og opgaver.

a.  På det første møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

b.  Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg.

c.  Formanden fører foreningens korrespondance og repræsenterer foreningen i alle forhold samt leder bestyrelses- og foreningsmøderne. I formandens fravær leder næstformanden møderne.

d.  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder det nødvendigt, men mindst 4 gange årligt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom med angivet motivering.

e.  Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse ved rejser, kredsmøder, kurser og kongresser m.v. samt møde- repræsentations- og telefongodtgørelse.

f.  Sekretæren fører forhandlingsprotokol ved alle møder og sørger for underskrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næstfølgende bestyrelsesmøde.

 

§8.  Tegningsret.

Foreningen tegnes af kassereren og formanden i fællesskab. Ved en af disses fravær                  medunderskriver næstformanden eller to bestyrelsesmedlemmer.                                              Kassereren har dog eneprokura til at benytte netbank. 

 

§9.  Kassererens og bilagskontrollanters forpligtelser.

a.  Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab med bilag herfor.

b.  Kassereren kan forlange bilag attesteret af formanden.

c.  Regnskabsåret følger kalenderåret og skal være afsluttet med udgangen af januar måned.

d.  Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i et pengeinstitut.

e.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab på de ordinære general-forsamlinger til godkendelse og holder bestyrelsen orienteret om økonomien på bestyrelsesmøderne.

f.  Bilagskontrollanterne har ret til uanmeldt revision.

g.  Bladet Danske Seniorer er obligatorisk og betalingen herfor er indbefattet i kontingentet.

 

§10. Hovedorganisation.

a.  Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen er tilsluttet Danske Seniorer og dennes              relevante kreds.

b.  Foreningens vedtægter og generalforsamlingens beslutninger må ikke være i modstrid med hoved- og kredsbestyrelsens vedtægter og regler, hvorfor disse vedtægter altid bør være kendt af bestyrelsen.

c.  Udmeldelse af Danske Seniorer skal ske skriftligt pr. 31. december og med mindst 3 måneders varsel. Ønsker en medlemsforening at melde sig ud, bør en repræsentant for Danske Seniorer deltage med taleret på den generalforsamling, hvor udmeldelse er på dagsordenen.

 

§11. Opløsning.

a.  Opløsning af foreningen kan kun ske ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning.

b.  Hvis foreningen opløses overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af tiloversbleven formue, når alle forpligtelser til foreningen og hovedorganisationen er afholdt.

c.  Formuen skal anvendes til sociale formål, som kommer pensionister til gode.

d.  Protokoller, revideret regnskabs- og arkivmateriale skal enten afleveres til lokalhistorisk arkiv eller overgives til kreds- eller hovedkontoret for eventuel oprettelse af ny forening.

 

           Vedtaget på generalforsamlingen, den 10. april 2022

           og ekstra generalforsamling den 23. maj 2022.

 

           Bestyrelsen: 

           Formand: Bendt Petersen..........................................................

 

           Næstformand: Evald Vive.........................................................

 

           Kasserer: Dorthe Kristiansen....................................................

 

           Sekretær Else Madsen.  ............................................................ 

 

           Henny Hansen...........................................................................

 

           Villy Christensen.......................................................................

 

            Birgitte Høgh Frederiksen. .......................................................