Vedtægter

Tekst

Vedtægter for Fuglebjerg / Sandved Efterløns og Pensionistforening.

 

§ 1.

Foreningens navn er Fuglebjerg – Sandved Efterløns og Pensionistforening

med hjemsted i Næstved kommune.

 

§ 2.

Formål :

a. Foreningens formål er at samle pensionister / efterlønsmodtagere i området

for at varetage deres interesser overfor offentlige myndigheder og private

institutioner. Foreningsarbejdet skal skabe en indholdsrig og meningsfuld

tilværelse for medlemmerne, samt fremme samarbejde og sammenhold med

alsidige aktiviteter for medlemmerne.

b. Foreningen er upartisk i religiøse og partipolitiske spørgsmål.

c. Bestyrelsen skal, når et medlem føler sig forurettet overfor lovgivning

m.v., forsøge at hjælpe medlemmet til sin ret evt. ved hjælp fra kredsen eller

Sammenslutningen af pensionistforeninger i Danmark.

 

§ 3.

Medlemskredsen.

a. Som aktive medlemmer kan optages enhver, der modtager pension samt

enhver der er fyldt 60 år.

b. Som passivt medlem (støttemedlem) kan optages enhver person

eller virksomhed, som ønsker at støtte foreningens arbejde og formål og betaler

et fast årligt kontingent. Passive medlemmer har ej tale- og stemmeret på

generalforsamlingen og er ej valgbare.

 

§ 4. Generalforsamlingen.

a. Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den afholdes hvert år i april

måned og bekendtgøres mindst 14 dage før den afholdes ved mindst en

annoncering i vort medlemsblad eller i lokalavisen eller ved skriftlig indkaldelse

til hvert enkelt medlem.

b. Der vælges 7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter, som afgår

skiftevis hvert andet år, ligeledes vælges 2 bilagskontrollanter som afgår hvert andet år

samt 1 suppleant som er på valg hvert år.

c. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær v. konstituering.

d. Alle valg og beslutninger vedtages med simpelt flertal i bestyrelsen og på

generalforsamlingen. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

e. Generalforsamlinger er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal.

Særlige regler gælder for vedtægtsændringer, udmeldelse og opløsning :

f. Vedtægtsændringer skal vedtages af 2 på hinanden følgende

generalforsamlinger inden for 3 måneder.

 

§ 5. Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning og orientering v. formand til godkendelse

4. Foreningens reviderede regnskab forelægges af kassereren til godkendelse.

5. Bestyrelsesforslag, herunder kontingentfastsættelse, og indkomne forslag

(indkomne forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 8

dage før generalforsamlingens afholdelse).

6. Valg af formand (lige år) eller valg af kasserer (ulige år).

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlem (lige år) eller 3 bestyrelsesmedlemmer

(ulige år)

8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år på skift.

9. Valg af 1 revisor for 2 år på skift.

10. Valg af revisorsuppleant

11. Eventuelt (forskelligt kan drøftes men ikke vedtages).

  

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling.

a. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det

nødvendigt eller når mindst 20 % af medlemmerne forlanger det og skriftligt

motiverer det forslag, som de ønsker behandlet og som skal være indsendt til

formanden mindst 1 måned før ekstraordinær generalforsamling ønskes

afholdt.

b. Forslaget må ikke indeholde emner, som er i strid med foreningens

formålsparagraf ( § 2 ).

c. Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de

fremmødtes antal.

 

§ 7. Forenings – og mødeledelse.

a. Formanden fører foreningens korrespondance og repræsenterer foreningen i

alle forhold samt leder bestyrelsens- og foreningsmøderne. I formandens

fravær leder næstformanden møderne.

b. Sekretæren fører forhandlingsprotokol ved alle møder og sørger for

underksrift af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved næstfølgende

bestyrelsesmøde. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når denne finder

det nødvendigt, men mindst 4 gange årligt eller når mindst 3

bestyrelsesmedlemmer anmoder derom med angivet motivering. På

generalforsamlingen udpeger dirigenten en sekretær til at referere

generalforsamlingens forløb. Referatet udskrives og godkendes af sekretær og

dirigent.

 

§ 8. Bestyrelsens beføjelser.

a. Kassereren sørger for alle ind- og udbetalinger og fører skriftligt regnskab

med bilag herfor.

b. Bestyrelsen bestemmer udgifternes størrelse ved rejser, kredsmøder, kurser

og kongresser m.v., samt møde- og repræsentations- og telefongodtgørelse etc.

Foreningens formue og driftskapital skal være indsat i et pengeinstitut.

c. Bestyrelsen har ret til at nedsætte forskellige udvalg.

d. Sammenslutningens blad er obligatorisk og betalingen herfor er indbefattet

i kontingentet.

 

§ 9. Kassererens og bilagskontrollanternes forpligtelser.

a. Kassereren aflægger det reviderede regnskab på de ordinære

generalforsamlinger, til godkendelse og holder bestyrelsen orienteret om

økonomien på bestyrelsesmøderne.

b. Bilagskontrollanterne har ret til uanmeldt revision. Regnskabet følger kalenderåret.

Der kan gives kortvarig dispensation.

 

§ 10. Eksklusionsmulighed.

a. Dersom et medlem forsøger på at undergrave sammenholdet i foreningen,

kan bestyrelsen ekskludere vedkommende, indtil ordinær generalforsamling

hvor medlemmet har ret til at fremføre sine synspunkter før endelig afgørelse

træffes af generalforsamlingen. Begge parter kan søge bistand hos

kredsbestyrelsen ved tvivlsspørgsmål. Til bilæggelse af uoverensstemmelser i

en forening kan kreds- eller hovedbestyrelse indkalde til ekstraordinær

generalforsamling.

 

§ 11. Hovedorganisation.

a. Bestyrelsen har ansvaret for at foreningen er tilsluttet Amtskreds og

” Sammelslutningen af Pensionistforeninger i Danmark ”, som har

forhandlingsret med ministerier m.v.

b. Medlemsskabet er bindende for 1 år ad gangen og udmeldelse skal ske

skriftligt til kredsformanden og Sammenslutningens hovedkontor med mindst 6

måneders varsel til en 1.ste januar.

c. Udmeldelse skal være vedtaget på 2 generalforsamlinger i lokalforeningen

med dette punkt på dagsordenen med mindst 14 dages mellemrum og skal

vedtages med mindst 2/3 majoritet af de fremmødte stemmeberettigede på

begge generalforsamlinger.

d. Kopi af dagsordenen til generalforsamlingerne skal indsendes til såvel

kredsformanden som til Sammenslutningen mindst 14 dage før

generalforsamlingerne afholdes, idet en uvildig person fra kredsbestyrelsen og

/ eller hovedbestyrelsen har ret til at deltage og har taleret, men ikke

stemmeret.

 

§ 12. Vedtægter.

Foreningens vedtægter og beslutninger må ikke være i strid med kreds- og

landsvedtægter, som vedtages på kongres, hvorfor disse 2 vedtægter altid bør

være kendt af bestyrelsen.

 

§ 13. Opløsning.

a. Hvis foreningen opløses (efter annoncering og vedtagelse som i § 11)

overlades det til den siddende bestyrelse at træffe afgørelse om anvendelse af

tiloversbleven formue, når alle forpligtelser til foreningen og

hovedorganisationen er afholdt.

b. Formuen skal anvendes til sociale formål, som kommer pensionister til

gode. Protokoller, revideret regnskabs- og arkivmateriale skal enten afleveres

til lokalhistorisk arkiv eller overgives til kreds eller hovedkontoret for eventuel

oprettelse af en ny forening.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 17. april 2007

 

 

 

Bestyrelsen

 

Formand : Kai Nielsen, Næstformand : Jens Justinus, Kasserer : Bjarne

Visholm, Else Petersen, Annelise Christiansen.